Datum: 20.05.2019 - 01:11 sati
 

Muhammed a. s. je rekao:
"Tko posti ramazan vjerujući čvrsto i računajući da će za to biti nagrađen, njemu će biti oprošteni prošli grijesi."

(Buhari)
 
 
 
     
 

 HADŽERUL ESVED “džennetski dragulj”

Mjeseci ševval, zul-ka’de i zul-hidže su mjeseci u kojima se obavljaju obredi hadža. Za mjesto gdje se obavljaju obredi hadža u Časnom Kur’anu je rečeno da se u njemu nalaze jasni znakovi “ fihi ajatun bejjinat”. Prije svega u tome mjestu koje se zove Haremi šerif “Časni Hram” je Kjaba, zatim tu su Mekami Ibrahim, Zemzem, Hadžerul-esved i dr.

 

Bismillahi-rrahmani-rrahim
 
HADŽERUL ESVED
_ “džennetski dragulj”
 
Mjeseci ševval, zul-ka’de i zul-hidže su mjeseci u kojima se obavljaju obredi hadža. Za mjesto gdje se obavljaju obredi hadža u Časnom Kur’anu je rečeno da se u njemu nalaze jasni znakovi “ fihi ajatun bejjinat”. Prije svega u tome mjestu koje se zove Haremi šerif “Časni Hram” je Kjaba, zatim tu su Mekami Ibrahim, Zemzem, Hadžerul-esved i dr. Svaki od spomenutih znakova ili znamenja je sam po sebi dovoljan razlog da bi se čovjek zaputio na ta mjesta da se suoči sa njima i da ih izbliza pogleda. Mi ćemo se ove prilike osvrnuti na znamenitost Hažderul-esveda – “Crnog kamena” koji je ugrađen u jedan od ćoškova Kjabe od kojega se otpočinje tavaf. Oni koji obavljaju hadž imaju priliku da svjedoče, gledaju, dotaknu ili pak poljube ovaj kamen. U pisanju o ovoj temi oslanjam se isključivo na islamske izvore, prije svega Kur’an, Zbirke hadisa i neka islamska historijska djela.
El-Ezreki je zabilježio ovu predaju od Ibn Ishaka o Ibrahimovoj a.s. gradnji Časne Kjabe:”
“Kada se zgrada Kjabe počela dizati Ismail je Ibrahimu približio Mekam (kamen na kome je Ibrahim stajao) i sa njega je gradio. Ismail je primicao taj mekam prema potrebi. Kada je stigao sa gradnjom do crnog ćoška – Ibrahim a.s. je rekao Ismailu:” Želio bih kamen koji ću staviti ovdje da bude ljudima znak od kojeg će počinjati tavaf. Ismail je otišao da traži kamen. Kada se je Ismail vratio Džibril je već bio donio Hadžerul-esved. Kada je bio potop za vrijeme Nuha a.s. Allah dž.š. je pohranio Hadžerul-esved u brdo koje se zove Ebu Kubejs (brdo koje se nalazi u Mekki na suprotnoj strani od ćoška Kjabe u koji je ugrađen Hadžerul-esved.) Allah dž.š. je naredio Džibrilu:”Kada vidiš moga prijatelja (Ibrahima) da gradi Kjabu – izvadi mu ga.”
Ismail je upitao:”Babo, odakle ti taj kamen? Donio mi ga je Onaj koji me nije ostavio da čekam tvoj kamen! Džibril mi ga je donio! – odgovori mu Ibrahim. Kada ga je Džibril postavio na njegovo mjesto, Ibrahim je nastavio graditi dalje, a Hadžerul-esved je tada davao blistavu svjetlost. Njegova svjetlost je obasjavala Istok i Zapad – do Jemena i Šama.”
/El- Ezreki 1/ 62, El-Mustedrek od Hakima 1/458 i Delailu-nnubuvveti od Bejhekija 2/57/
 
Iz navedenog citata se da zaključiti da je Hadžerul-esved na Zemlju došao prije Nuhova potopa, da je tada pohranjen u unutrašnjost brda Ubu Kubejs te da ga je Džibril izvadio po naređenju Allahovom, donio ga Ibrahimu a.s. kada je sa sinom Ismailom gradio Kjabu i lično ga ugradio na mjesto gdje sa i danas nalazi.
 
 
 
 
HADŽERUL ESVED KROZ POVIJEST
DOGAĐAJA
 
Uzvišeni Allah dž.š. je čuvao kamen Hadžerul-esved od kako je spušten na Zemlju u doba Adema a.s. Iako su se događali događaji koji su ga mogli baciti u zaborav te se je mogao zagubiti i izbrisati mu se svaki trag, kao npr. u vrijeme Nuhova a..s potopa   i sl. Islamski historičari su zabilježili neke događaje koji su se desili i događali kroz povijest Hadžerul-esvedu. Od tih događaja izdvojili bi sljedeće:
Zahvaćanje požarom dva puta:
Prvi puta u doba Kurejšija prije islama. Časni Bejtullah je bio zapaljen te je požar dohvatio i Hadžerul-esved nakon čega je još više pocrnio.
Drugi puta u islamskom periodu za vrijeme Abdullaha ibn Zubejra r.a. i to kada je Bejtullahil-haram opsjedan od strane Husajna ibn Numejra el-Kindija. Te prilike je Časna Kjaba zapaljena a snjom svakako i hadžerul-esved, te je te prilike pukao na tri djela. Zubejr r.a. je ta tri djela povezao srebrnim obručem , tako se Zubejr r.a. računa da je prvi u povijesti koji je uvezao hadžerul-esved u srebrni obruč.
 
-U doba halife Haruna Er-Rešida renovira se Kjaba tako da je u tom sklopu postavljen novi srebrni obruč za hadžerul-esved a onaj iz doba Zubejrovog dotrajali je skinut. To je bilo 188 g. po hidžri. Harun Er-Rešid je almasom prekrio (presvukao) kamenje među koje je bio smješten Hadžerul-esved, s gornje i donje strane.
 
-317 hidžretske godine desio se je događaj koji je u povijesti poznat kao događaj Keramita u Haremu (hadisetul-keramite fil-harem). Keramite su dobile ime po čovjeku iz Kufe Kirmitu, koji se je odmetnuo od islama i javno je pozivao kufru i otpadništvu. Njega je ubio abasijski halifa El-Muktefa billahi el-Abbasi 293 godine po hidžri.
 
Od ove otpadničke sekte je bio i vladar Bajhrejna koji se zvao Ebu Tahir el-Kirmiti Sulejman ibn Ebi Seid. On je 317 godine napao sa svojim ljudima Haremi šerif te je napravio do tada nezapamćeni pokolj u Mekki. Ubijeno je oko 30 hiljada hadžija u ovom pokolju. Ulicama Mekke tekla je krv. Učinjeno je i mnogo drugih nečasnih djela. On je lično udario Hadžerul-esved sa željeznim buzdovanom i razbio ga. Zatim ga je izvadio iz njegovog ležišta i odnio ga u Bahrejn. Taj prokletnik je stradao kao i prethodnik mu Ebreha, koji je imao namjeru srušiti Kjabu, o čemu je objavljena sura El-Fil. Hadžerul-esved je ostao u Bahrejnu pune 24 godine. U Mekku je ponovo vraćen 323 hidžretske godine i uz uobičajene ceremonije počasti u prisustvu odabranih ljudi.
 
-         Iako je bilo još sličnih pokušaja krađe ili razbijanja Hadžerul-esveda, mi ćemo ove prilike spomenuti još događaj 1351 godine po hidžri. Uhvaćen je jedan čovjek koji je došao iz Afganistana, kako je željeznim predmetom otkinuo jedan komad Hadžerul-esveda i komad platna od Kjaba. Nakon toga nečasnog čina izvršeno je njegovo pogubljenje. Kralj Abdul-Aziz Ali Saud je naredio da se izvrše popravke na Hadžerul-esvedu od nanešene štete. Stručnjaci su napravili hemijsku smjesu u koju su dodali miris misk i amber te time ulijepili otkinuti dio Hadžerul-esveda i Hadžerul-esved je ponovo kao cjelina vraćen u svoje ležište.
-         1375 godine po hidžri Kralj Saud ibn Abdul-Aziz Ali Saud je oko Hadžerul-esveda postavio novi srebrni obruč a skinut je pretposljednji srebrni obruč koji je bio postavio Sultan Rešad han 1331 godine po hidžri.
                                                                           /Tarihul-kavim od Kurdija 3/329/
 
Od tada pa do našeg doba na Hadžerul-esvedu nisu izvođene nikakve promjene.
 
OPIS HADŽERUL ESVEDA, NJEGOVA BOJA I VELIČINA
 
Hažderul esved je kamen koji je spušten iz Dženneta. Po Allahovom naređenju Ibrahim a.s. ga je stavio u čošak Kjabe od kojeg se započinje tavaf. To je jugoistočni ćošak od Kjabe. U hisima Allahova Poslanika Hadžerul-esved se naziva imenom “rukn”- u prijevodu(“ćošak ili “temelj”.)
 
Hadžerul esved je bio bijeljiji od snijega ili mlijeka, ali je pocrnio od mušričkih grijeha. On je veličine jedne normalne ljudske podlaktice. Abdullah ibn Amr ibn As je rekao:” Hadžerul esved je bio bijeljiji od mlijeka a dužina mu je kao kost podlaktice.” On je ugrađen u zidove Kjabe. Vanjski dio – glava- je pocrnio od mušričkih grijeha, ostali njegov dio je ostao bijele boje.”
 
El-Fakihi je prenio predaju od Mudžahida da je rekao:”Gledao sam u Hadžerul- esved kada je ibn Zubejr gradio Kjabu, vidio sam da je sav onaj dio koji je bio u zidovima Kjabe bijele boje.”
/El-Erzeki 1/328/
 
Muhammed ibn Nafii El-Huzai je rekao:”Kada su Keramiti vratili Hadžerul-esved godine 339 po hidžri vidio sam ga, samo mu je prednji dio – glava – bio crn a ostali dio je bio bijele boje, a njegova dužina je dužina podlaktice.”
/El-Išaatu fi ešrati saati str. 57/
 
El-Halebi je u svome djelu o Poslanikovoj biografiji rekao:”Crnilo Hadžerul-esveda je povećano zbog dva požara koja je Kjaba pretrpjela; jedan u doba Kurejšija a drugi u doba ibn Zubejra r.a.”
 /Es-Siretul-halebijjeti 1/157/
 
Kada je Kjaba obrušena 1039 hidžretske godine, zbog velike poplave i kada su je renovirali, njenoj izgradnji prosutvovao je Imam ibn Allan el-Mekki te je detaljno opisao njenu izgradnju. On je svojim očima vidio Hadžerul-esved. U tom svome opisu rekao je:”
Boja djela Hadžerul-esveda koji je u zidovima Kjabe je bijele boje. Njegova dužina je dužina kosti podlaktice a to je otprilike pola aršina ili u prosjeku pedalj i pol a to je dužina kosti podlaktice kod većine ljudi. Njegova širina je 1/3 aršina. Na njemu je bio obruč od srebra. Broj djelića – komadića – je 13 , većih je 4 a ostali su manji. Oni su posebnom smjesom zalijepljeni za Hadžerul-esved.”
/Et-Tarihul- Kavim 3/228/
 
Poznati islamski historičar Muhammed Tahir el-Kurdi, koji je umro 1400 godine po hidžri, je rekao:”Ono što je vidljivo od Hadžerul-esveda u našemu dobu (polovina 14- tog stoljeća po hidžri) koji mi dodirujemo i ljubimo je ustvari 8 djelića Hadžerul-esveda, najveći dio je veličine hurme. To su djelići koji su otrgnuti od Hadžerul-esveda pri različitim pokušajima krađe ili razbijanja. Početkom 14 stoljeća po hidžri broj komadića koji se je mogao vidjeti je bio 15 a sada je zbog radova i renoviranja vidljivo samo 8 komadića koji su                      se posebnom hemijskom smjesom izmješanom sa mirisom miska i ambera zalijepili za hadžerul-esved. Zato ko želi da poljubi hadžerul-esved ili da ga dodatkne neka nastoji poljubiti ili didirnuti ove komadiće koji su u udubljenju oko koga se nalazi srebrni obruč.”
 
VRIJEDNOSTI HADŽERUL ESVEDA
 
-         Hadžerul-esved je na mjestu Allahove ruke na Zemlji kojom se rukuje sa svojim robovima. Zabilježili su El-Ezreki i ibn Ubejj sa ispravnim senedom od ibn Abbasa r.a. da je rekao:”Uistinu ovaj kamen je Allahova ruka – desna – na Zemlji kojom se rukuje sa svojim robovima, kao što se rukuje čovjek sa svojim bratom.”
-         Humejd ibn Ubejj Senijjete r.a. je rekao:”Čuo sam ibn Hišama kako pita Ataa ibn Rebaha o Jemenskom ruknu (ćošak Kjabe koji je okrenut prema Jemenu), a on je tavafio oko Kjabe – Ata je rekao:”Pričao mi je Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Zaduženo je oko njega 70.000 meleka pa ko kaže:”Allahumme inni es’ elukel-afve vel-afijjtet fi-ddunja vel-ahireti rabbena atina fi-ddunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azabennar”, oni kažu:”Amin”. Kada su došli do Hadžerul-esveda rekao je:”O Ebu Muhammede – šta je do tebe doprlo o Hadžerul-esvedu?” Ata je rekao:”Pričao mi je Ebu Hurejre r.a. da je čuo Resulullaha a.s. da kaže:”Ko ga dotakne kao da je dotakao ruku Milostivog.”
 /Prenosi ibn Madže/
 
- Abdullah ibn Amr ibn As r.a. prenosi da je Resulullah a.s. rekao:”Doći će Hadžerul-esved Sudnjeg dana a biće veći od brda Ebu Kubejs, imat će jezik i usne, zalagat će se za onoga ko ga je poljubio sa iskrenim nijetom. On je Allahova ruka (desnica) kojom se rukuje sa svojim stvorenjima.”
 
/Ibn Huzejme 4/221 i Hakim u Mustedreku 1/457/
 
HADŽERUL – ESVED –
DŽENNETSKI DRAGULJ
 
Abdullah ibn Amr ibn As r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Hadžerul-esved i Mekami Ibrahim su dva džennetska dragulja, da im Allah dž.š. nije oduzeo sjaj koji su prvobitno imali, obasjavali bi sve što je između Istoka i Zapada.”
/Sahih ibn Hibban /
 
Ibn Abbas r.a. je rekao:”Na Zemlji nejma ništa iz Dženneta osim Hadžerul-esveda i Mekami Ibrahima, oni su dva džennetska dragulja. Da ih nikada nisu dodakli mušrici, koji god bolesnik bi ih dotakao, Allah bi mu zdravlje dao.”
/El-Ezreki 1/322/
 
Ibn Abbas također prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Hadžerul-esved je spušten iz Dženneta, bio je bijeljiji od mlijeka pa je pocrnio od grijeha sinova Ademovih.”
/Sunen Tirmizi 3/226/
 
Abdullah ibn Amr ibn As je rekao:”Džibril je Hadžerul-esved spustio iz Dženneta. Radujte se njegovom dolasku. Vama će stalno biti dobro dok je on među vama. Ubrzo će doći vrijeme kada će biti vraćen odakle je i donešen.”
/Taberani u djelu El-Kebir/
 
Ibn Abbas r.a. je rekao:”Hadžerul-esved i Mekami Ibrahim su spušteni sa Ademom a.s. one noći kada je on spuštan na mjesto između Hadžerul-esveda i Mekami Ibrahima. Bio je tužan radi rastanka sa Džennetom. Kada je svanulo i ugledao je ova dva kamena umanjila se njegova tuga i on ih je zagrlio. Oni su ga podsjećali na dane i ljepote provedene u Džennetu”
Suvejd ibn Gaflete je rekao:”Vidio sam Omera da je poljubio Hadžerul-esved i rekao je:”Vidio sam Allahova Poslanika a.s. da ovako radi.”
/Muslim u svome Sahihu/
 
Buhari je zabilježio predaju od Omera ib Hattaba r.a. da je došao kod Hadžerul-esveda, poljubio ga je i rekao:”Znam da si kamen, ne donosiš ni štetu ni korist, da nisam vidio Resulullaha a..s da te ljubi, ne bih te ni ja poljubio.”
/Sahihul-Buhari 3/462/
 
El-Hakim je u svome El-Mustedreku zabilježio ovaj događaj sa dodatkom:
“Kada je Omer ovo rekao, čuo ga je Alija ibn ebi Talib i rekao mu:”O vođo pravovjernih, on štetu a i korist donosi.”
Kako i gdje to piše? Upita Omer.
Alija mu reče:”U Allahovoj Knjizi!
Na kojem mjestu? - dalje upita Omer.
Alija reče:U suri El-E’ araf 172 ajet:”Spomeni kad je izveo tvoj Gospodar iz leđa sinova Ademovih njihovo potomstvo i učinio ih svjedocima protiv samih sebe. Rekao im je:”Zar Ja nisam vaš Gospodar?” Rekoše:”Da, mi svjedočimo. (Mi smo vas učinili svjedocima) da vi ne biste rekli na Sudnjemu danu:”Mi o ovome nismo ništa znali.”/El-E’ araf 172/
Kada je Allah dž.š. primio zavjet sinova Ademovih sa priznanjem i njihovim svjedočenjem taj ugovor i zavjet je zapisao na jedan papir. Tada je rekao Hadžerul-esvedu koji je imao usta i dva oka, otvori usta, pa je uradio. Allah je taj papir ubacio u njegova usta. Rekao mu je:”Budi svjedok onome ko ispuni svoju riječ i pokaže istinitim svoje svjedočenje dato Gospodaru Allahu dž.š.”
Ja svjedočim, kaže dalje Alija, da sam čuo Allahova Poslanika a.s. kako govori:”Doći će Hadžerul-esved na Sudnjemu danu a imat će jezik, svjedočiti će onome ko ga je poljubio sa tevhidom (vjerom u Jednog Allaha).” Tako da on, vođo pravovjernih šteti i koristi.
Omer tada reče:”Utječem se Allahu da živim među narodom u kome nejma tebe o Ebu Hasane.”
/El-Hakim u El-Mustedreku 1/ 457/
 
Molimo Allaha dž.š. da nas učini da budemo od onih koji će ispuniti zavjet istinskog svjedočenja o priznavanju Allaha za našeg Gospodara. I molimo Ga da nam omogući da se dok smo na dunjaluku sretnemo sa ta dva kamena koji su jedino što je iz Dženneta na ovome svijetu. I molimo Ga da nam omogući da postupimo pred njima onako kako su postupali svi Allahovi Poslanici a posebno među njima, posljednji Allahov Poslanik i najodabraniji miljenik, Muhammed alejhi ssalatu ve selam.! Amin!
(Fikret Asad ARNAUT)

Video zapis o hadzu

Postovani posjetioci našeg web portala. Pogledajte video zapis o hadzu 2009 godine gdje Dr. Fikret ef. Arnaut opširnoobjašnjava obrede hadža.

... Pročitaj više


 HADŽERUL ESVED “džennetski dragulj”

Mjeseci ševval, zul-ka’de i zul-hidže su mjeseci u kojima se obavljaju obredi hadža. Za mjesto gdje se obavljaju obredi hadža u Časnom Kur’anu je rečeno da se u njemu nalaze jasni znakovi “ fihi ajatun bejjinat”. Prije svega u tome mjestu koje se zove Haremi šerif “Časni Hram” je Kjaba, zatim tu su Mekami Ibrahim, Zemzem, Hadžerul-esved i dr.

... Pročitaj više


Ramazanski program
Ramazanska vaktija
  • Zajedničko klanjanje pet dnevnih namaza
  • Ramazanska mukabela poslije podne namaza
  • Zajednički iftari u restoranu našeg džemata
  • Svakodnevni predteravijski ders od Dr. Fikret ef. Arnaut
  • Teravih namaz
  • Klanjanje nafila namaza
  • Zajedničko druženje uz kahvu
Obračunajte Vaš zekat uz pomoć kalkulatora a uplate možete izvršiti u našem džematu kod blagajnika


Audio predavanja
Poslanikova sira Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
Hutba 18.03. Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
O Neprijateljstvu prema sejtanu Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
O Alkoholu Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
Hutba o bereketu Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar
O smrti Slušati predavanje... Download - Skinite predavanje na vaš računar

 
© Copyright 1998 - 2019 by Džemaat Sabur e. V. München
Naše stranice su optimirane za rezoluciju 1024 x 768